Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky vzťahujúce sa na hotový produkt (vybraný balík služieb)
vydané podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení

Článok I.
Poskytovateľ – GIBOX, s.r.o., Pod Donátom 12/136, 965 01 Žiar nad Hronom, Slovakia, IČO: 36620815, DIČ: 2021753536, IČ DPH: SK2021753536, Zapísaná v obchodnom registri SR okresného súdu Banská Bystrica v oddieli: Sro, vložka 8655/S, konateľ: Ľubomír Čech, Ing. Radoslav Vanko, konatelia za spoločnosť konajú samostatne
Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná u poskytovateľa hotový produkt (vybraný balík služieb) ponúkaný Poskytovateľom.
YACO GIBOX SYSTEM – je internetová aplikácia, ktorou Užívateľ spravuje obsah internetovej stránky (ďalej len YGS)
Plná suma za hotový produkt (vybraný balík služieb) – suma za aktiváciu vybraného balíka služieb zverejnená na internetovej stránke poskytovateľa www.gibox.cc /objednávka, pozostávajúca z nasledovných cenových položiek: GIBOX eShop, ročná licencia užívateľa YGScms, doména. SK a Hosting
Ročný poplatok za hotový produkt (vybraný balík služieb) – suma za užívanie vybraného balíka služieb zverejnená na internetovej stránke poskytovateľa www.gibox.cc /objednávka, pozostávajúca z nasledovných cenových položiek: ročná licencia užívateľa YGScms a Hosting. Ročný poplatok platí užívateľ pravidelne na obdobie jedného kalendárneho roka.
Hotový produkt (vybraný balík služieb): GIBOX eShop     
je YGS určený pre internetový predaj tovarov
je tvorený modulmi: REKLAMA, MAILINGLIST, OBJEDNÁVKY, PRODUKTY, KONTAKT, SEKCIE
odporúčané doplnkové moduly: ANKETA, NOVINKY, DOWNLOAD, O NÁS, REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA, ONLINE PLATBY

MODUL – je časť YGS, ktorá zabezpečuje určitú funkcionalitu (napr. modul REKLAMA = vlastný bannerový reklamný systém)
ZOZNAM MODULOV obsiahnutých v základnom balíku služieb – GIBOX eShop:
REKLAMA – vlastný bannerový reklamný systém
MAILINGLIST – databáza emailových adries pre hromadné rozposielania
OBJEDNÁVKY – správa objednávok
PRODUKTY – katalóg produktov a nákupný košík
KONTAKT – kontaktné informácie a kontaktné osoby
SEKCIE – sekcie a priečinky, štruktúra webstránky pomocou článkov
ZOZNAM ODPORÚČANÝCH DOPLNKOVÝCH MODULOV k základnému balíku služieb – GIBOX eShop:
ANKETA – anketové otázky pre návštevníkov stránky
NOVINKY – modul pre zverejňovanie noviniek vo forme článkov
DOWNLOAD – správa súborov určených pre sťahovanie
O NÁS – informácie o prevádzkovateľovi systému
REGISTROVANÍ UŽÍVATELIA – správa registrovaných užívateľov – návštevníkov stránky
ONLINE PLATBY – aktivácia modulu pre online platby formou internet bankingu alebo formou platby kartou

Článok II.
Objednanie vybraného balíka služieb
Poskytovateľ poskytuje vybraný balík služieb na základe:
elektronickej objednávky
trvajúceho zmluvného vzťahu s užívateľom vybraného balíka služieb

ELEKTRONICKÁ OBJEDNÁVKA
je formulárový dokument zverejnený na internetovej stránke poskytovateľa www.gibox.cc /objednávka
umožňuje užívateľovi zadať vlastný názov domény, vybrať si z ponúkaných balíkov služieb: balík služieb – GIBOX eShop, vybrať si rozloženie a farebné prevedenie webovej stránky a vyplniť základné identifikačné a fakturačné údaje
poskytovateľ umožňuje užívateľovi pred potvrdením a odoslaním elektronickej objednávky skontrolovať správnosť vyplnených údajov prostredníctvom kroku v objednávke pod názvom – kontrola vyplnenia
vyplnením, potvrdením a odoslaním elektronickej objednávky si užívateľ vytvorí v informačnom systéme poskytovateľa automaticky vlastný profil, na ktorom môže sledovať stav svojich objednávok a faktúr   
po doručení vyplnenej elektronickej objednávky poskytovateľovi vystaví poskytovateľ užívateľovi zálohovú faktúru na plnú sumu za vybraný balík služieb a zašle ju užívateľovi súčasne s potvrdením o prijatí elektronickej objednávky
plná suma za vybraný balík služieb je zverejnená na internetovej stránke poskytovateľa www.gibox.cc /objednávka, a to jednotlivo pri každom jednom ponúkanom hotovom produkte (balíku služieb)
v prípade, že sa informácie uvedené užívateľom v elektronickej objednávke ukážu ako nepravdivé, poskytovateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvného vzťahu s užívateľom
poskytovateľ sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok zaväzuje aktivovať užívateľovi vybraný balík služieb v lehote najneskôr do troch pracovných dní odo dňa pripísania peňažných prostriedkov vo výške plnej sumy za vybraný balík služieb fakturovanej zálohovou faktúrou na bankový účet poskytovateľa
v prípade nezaplatenia zálohovej faktúry zo strany užívateľa v lehote jej splatnosti zašle poskytovateľ užívateľovi písomnú upomienku, v ktorej vyzve užívateľa na zaplatenie zálohovej faktúry a to v lehote, dodatočne poskytnutej v upomienke
v prípade, že užívateľ nezaplatí zálohovú faktúru ani po písomnom upozornení a v dodatočne poskytnutej lehote, zmluvný vzťah medzi užívateľom a poskytovateľom zakladajúci nárok na aktiváciu vybraného balíka služieb nevznikne

ZMLUVNÝ VZŤAH poskytovateľa s užívateľom vybraného balíka služieb
sa uzatvára momentom pripísania plnej sumy za vybraný balík služieb na bankový účet poskytovateľa
poskytovateľ zašle užívateľovi oznámenie o pripísaní peňažnej sumy v plnej výške stanovenej za vybraný balík služieb a riadnu faktúru, týmto okamihom sa považuje zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom za platne uzatvorený  
zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom sa uzatvára na obdobie 1 kalendárneho roka od aktivácie vybraného balíka služieb
po uplynutí 1 kalendárneho roka od aktivácie vybraného balíka služieb informačný systém poskytovateľa opätovne vygeneruje zálohovú faktúru, ale tentokrát na zaplatenie ročného poplatku za vybraný balík služieb, v prípade jeho zaplatenia sa zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom automaticky obnovuje na obdobie ďalšieho 1 kalendárneho roka, v prípade jeho nezaplatenia v lehote splatnosti zašle poskytovateľ užívateľovi písomnú upomienku, v ktorej vyzve užívateľa na zaplatenie ročného poplatku a to v lehote, dodatočne poskytnutej v upomienke
v prípade, že užívateľ nezaplatí ročný poplatok ani po písomnom upozornení a v dodatočne poskytnutej lehote, poskytovateľ pozastaví užívateľovi výkon práva využívať vybraný spoplatnený balík služieb a opätovne mu ho aktivuje až po zaplatení ročného poplatku


Článok III.
Cena a platobné podmienky
Za aktiváciu vybraného balíka služieb je užívateľ povinný zaplatiť plnú sumu, ktorá je uvedená v objednávkovom formulári zverejnenom na internetovej stránke poskytovateľa, a to osobitne pri každom ponúkanom balíku služieb.
Plnú sumu za aktiváciu vybraného balíka služieb sa užívateľ zaväzuje uhradiť na základe zálohovej faktúry doručenej mu e-mailom spolu s potvrdením prijatia jeho elektronickej objednávky. Fakturovaná suma sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na bankový účet poskytovateľa. V prípade nezaplatenia zálohovej faktúry zo strany užívateľa v lehote jej splatnosti zašle poskytovateľ užívateľovi písomnú upomienku, v ktorej vyzve užívateľa na zaplatenie zálohovej faktúry a to v lehote, dodatočne poskytnutej v upomienke. V prípade, že užívateľ nezaplatí zálohovú faktúru ani po písomnom upozornení a v dodatočne poskytnutej lehote nevzniká mu nárok na aktiváciu vybraného balíčka služieb.
Za užívanie vybraného balíka služieb je užívateľ povinný platiť poskytovateľovi pravidelne ročný poplatok, ktorého výška je rovnako uvedená v objednávkovom formulári zverejnenom na internetovej stránke poskytovateľa, a to osobitne pri každom ponúkanom balíku služieb. Užívateľ je povinný zaplatiť ročný poplatok na základe zálohovej faktúry vygenerovanej informačným systémom poskytovateľa a doručenej na e-mailovú adresu užívateľa raz ročne. Ročný poplatok sa považuje za zaplatený dňom pripísania peňažných prostriedkov v jeho výške na bankový účet poskytovateľa.  V prípade jeho nezaplatenia v lehote splatnosti zašle poskytovateľ užívateľovi písomnú upomienku, v ktorej vyzve užívateľa na zaplatenie ročného poplatku a to v lehote, dodatočne poskytnutej v upomienke. V prípade, že užívateľ nezaplatí ročný poplatok ani po písomnom upozornení a v dodatočne poskytnutej lehote poskytovateľ pozastaví užívateľovi výkon práva využívať vybraný balík služieb a opätovne mu ho aktivuje až po zaplatení ročného poplatku.
 
 

Článok IV.
Práva a povinnosti poskytovateľa
Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť aktiváciu a následné užívanie vybraného balíka služieb užívateľovi v prípade, že
informácie, vyjadrenia, slová a zobrazenia, ktoré majú byť podľa požiadavky užívateľa obsiahnuté v službe, sú v rozpore s dobrými mravmi,
služba užívateľa propaguje produkty, ktorých výroba, predaj, poskytovanie alebo používanie sú zakázané,
služba užívateľa obsahuje čokoľvek, čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, uráža národnostné alebo náboženské cítenie,
služba užívateľa propaguje násilie, vandalizmus a vulgárnosť alebo svojím obsahom navádza na protiprávnu činnosť alebo vyslovuje súhlas s takouto činnosťou,
služba užívateľa propaguje sexualitu zobrazením sexuálnych stimulov, nahoty alebo čiastočnej nahoty ľudského tela neslušným spôsobom,
služba užívateľa je iným spôsobom v rozpore s platnými právnymi predpismi,
informácie, vyjadrenia, slová a zobrazenia, ktoré majú byť podľa požiadavky užívateľa obsiahnuté v službe, sú v rozpore s obchodnou politikou poskytovateľa alebo s inými jeho oprávnenými záujmami

Článok V.
Práva a povinnosti užívateľa
užívateľ je povinný poskytnúť úplné a pravdivé údaje o svojej osobe
užívateľ je povinný byť dostupný e-mailom, telefonicky alebo osobne v prípade riešenia problému, ktorý sa vyskytol v súvislosti s aktiváciou alebo užívaním vybraného balíka služieb

Článok VI.
Všeobecné ustanovenia
Užívateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi riadne a včas potrebnú súčinnosť. Po dobu omeškania
užívateľa s poskytnutím súčinnosti riadne a včas, poskytovateľ nie je v omeškaní s poskytnutím vybraného balíka služieb.
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť užívateľovi vybraný balík služieb riadne a včas.
Účastníci obchodného vzťahu si zodpovedajú navzájom za škodu spôsobenú porušením svojich povinností.
Účastníci obchodného vzťahu si nezodpovedajú navzájom za ušlý zisk.
Poskytovateľ je výhradným vlastníkom autorských práv k YACO GIBOX SYSTEM.
Poskytovateľ nie je povinný poskytnúť užívateľovi prístupové práva k webhostingu.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia
Poskytovateľ je oprávnený tieto všeobecné obchodné podmienky alebo ich časť kedykoľvek zmeniť.
Tieto všeobecné obchodné podmienky alebo ich časť strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti nových
všeobecných obchodných podmienok alebo ich časti.
Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom sa spravuje vždy aktuálne platnými všeobecnými
obchodnými podmienkami.
Pre práva a povinnosti poskytovateľa a užívateľa týmito všeobecnými obchodnými podmienkami výslovne
neupravenými, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení a v znení súvisiacich právnych predpisov Slovenskej republiky.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1. 2013.


V Žiari nad Hronom dňa 1.1. 2013
Ľubomír Čech – konateľ spoločnosti GIBOX s.r.o.